דיני מס הכנסה

תוכן עניינים
דיני מס הכנסה

דיני מס הכנסה הם מערכת החוק והפסיקה המסדירה את גביית המס בישראל אותם לומדים במהלך קורס חשבי שכר של המכללה למיסים ולחשבונאות. דינים אלו קובעים מהי הכנסה החייבת במס, את שיעורי המס החלים על הכנסות שונות, וכן את הזכויות והפטורים הניתנים לנישומים.

הבסיס לדיני מס הכנסה הוא פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961. פקודת מס הכנסה מגדירה את המושג "הכנסה", קובעת את שיעורי המס החלים על הכנסות שונות, וכן מסדירה את אופן גביית המס.

בנוסף לפקודת מס הכנסה, ישנם גם חוקים ותקנות נוספים המסדירים את דיני מס הכנסה. בין היתר, ניתן למנות את:

 • חוק מס עזבון, תש"ט-1949
 • חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963
 • חוק מס רכישה, תשכ"ג-1963
 • חוק מס יסוד, תשכ"א-1961

דיני מס הכנסה חלים על כל תושבי ישראל, ועל תושבי חוץ שהכנסתם נצמחה בישראל.

הגדרת הכנסה

המושג "הכנסה" מוגדר בפקודת מס הכנסה באופן רחב. הכנסה כוללת, בין היתר, את ההכנסות הבאות:

 • הכנסה מעסק או משלח יד
 • הכנסה משכר עבודה
 • הכנסה מנכסים, כגון דמי שכירות, ריבית, דיבידנד, וזכויות יוצרים
 • הכנסות אחרות, כגון רווח הון, הכנסות מירושות ומתנות, ועוד.

שיעורי המס

שיעורי המס החלים על הכנסות שונות משתנים בהתאם לסוג ההכנסה, למצבו האישי של הנישום, ולמדיניות המס של המדינה.

בישראל, שיעורי המס החלים על הכנסות מעסק או משלח יד הם בין 12% ל-50%. שיעורי המס החלים על הכנסה משכר עבודה הם בין 10% ל-50%. שיעורי המס החלים על הכנסות מנכסים הם בין 15% ל-50%.

זכויות ופטורים

החוק מאפשר לנישומים זכויות ופטורים שונים ממס הכנסה. בין היתר, ניתן למנות את הזכויות והפטורים הבאים:

 • פטורים ממס על הכנסות מעבודה בשכר של עובדים במשכורת נמוכה
 • פטורים ממס על הכנסות מעסקים קטנים
 • פטורים ממס על הכנסות מנכסים, כגון דמי שכירות של דירות מגורים
 • ניכוי הוצאות ממס, כגון הוצאות עסקיות, הוצאות רפואיות, ועוד.

גביית המס

מס הכנסה נגבה בישראל על ידי רשות המסים. רשות המסים אחראית על קביעת השומה השנתית של כל נישום, ועל גביית המס בהתאם לשומה זו.

הנישומים נדרשים להגיש דוחות שנתיים לרשות המסים, המפרטים את הכנסותיהם והוצאותיהם. רשות המסים בוחנת את הדוחות השנתיים, ומגבה את המס בהתאם לשומה שנקבעה.

השלכות של דיני מס הכנסה

דיני מס הכנסה משפיעים באופן משמעותי על חייו הכלכליים של כל תושב ישראל. דינים אלו קובעים את הסכום שיש לשלם למס הכנסה, וכן את הזכויות והפטורים הניתנים לנישומים.

על כן, חשוב להכיר את דיני מס הכנסה, על מנת להבטיח תשלום מס הכנסה באופן נכון ויעיל.

Open chat
זמינים עבורכם לכל שאלה
Call Now Button